VEDTEKTER FOR USKEKALVEN VEL  

(revidert 28.april 2009)

§ 1

Navnet er Uskekalven Vel. Velforeningen har til formål å verne om medlemmenes felles interesser og rettigheter som hytteiere og fastboende. Veforeningen skal søke om å opprette god kontakt med kommunens styrende organer - og hvis mulig la seg representere i kommunale fora hvor saker av interesse for velforeningens medlemmer behandles.            

Velforeningen skal også, innefor rammer trukket av årsmøtet, verne om medlemmenes spesielle rettigheter og interesser.             

Velforeningen er upolitisk. Velforeningen har medlemmer i Sandnes Hytteeierforening som står tilsluttet Norges Hytteforbund. 

§ 2

Områder for velforeningens virksomhet er Uskekalven og deler av Usken som naturlig har
tilknytning til Uskekalven kai (rutebåt, post og aviser etc). 

§ 3

Rett til medlemskap har hytteeiere og beboere som offentlig er eiere, eller brukere med fullmakt fra eier, innenfor ovennevnte område. Hver boenhet har en stemme på årsmøtet. Innmelding skjer til styret. Årskontingenten fastsettes av årsmøtet og medlemsåret er kalenderåret. Årskontingenten betales etter påkrav fra styret. Styret kan beslutte et medlem strøket dersom kontingenten ikke betales i rett tid. Kontingenten skal være innbetalt innen årsmøtet åpnes. 

§ 4

Velforeningen ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Styreleder ved særskilt valg for 2 år. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Styret fører protokoll fra sine møter. Styret kan ikke, uten spesiell fullmakt, forplikte medlemmene utover kontingenten.


I saker som har karakter av tvist mellom vel-medlemmer innbyrdes, skal styret straks gjøre oppmerksom på at man ikke kan behandle saken med mindre begge parter ønsker at styret skal uttale seg. 

§ 5

Årsmøtet holdes før utgangen av februar måned hvert år. Kunngjøring skjer skriftlig til medlemmene, eller på annen forsvarlig måte. Forslag må være styret i hende innen utgangen av januar. Revidert regnskap og forslag til årsmøtet kunngjøres minst 14 dager før møtet.

Årsmøtet ledes av en dirigent valgt ved møtets begynnelse.

Årsmøtet behandler: 

a.     Styrets beretning

b.     Revidert regnskap

c.     Vedtektsendringer

d.     Fastsettelse av kontingent for neste regnskapsår.

e.   Innkomne forslag. Saker som medlemmer ønsker å fremme, må være styret i hende senest 1 måned før årsmøtet skal holdes.

f.   Valg
       - valg av leder
       - valg av styremedlemmer
       - valg av revisor
       - valg av instillingskomite 

Ved avstemming har hver boenhet 1 (en) stemme. Skriftlig avstemming gjennomføres dersom noen av møtedeltakerne krever dette. Et medlem kan også stemme for ett annet medlem med skriftlig fullmakt.

Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

§ 6

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner dette nødvendig eller når minst 2/3 av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkallelsen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles. Ekstraordinært årsmøte bør innkalles med minst 8 dagers varsel, eventuelt 14 dagers varsel.   

§7

Vedtektsendringer kan kun skje på det ordinære årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer. 

§ 8

 

Velforeningens oppløsning kan kun skje på årsmøtet og krever 3/4 av de avgitte stemmer. Avstemmingen skal skje skriftlig.