Referat fra årsmøtet i Uskekalven Vel den 19.02.19

Årsmøtet ble holdt i ConocoPhillips sine lokaler i Tananger. Takk til H. Opgård som ordnet med lokaler.

 

Velkommen

Leder av Uskekalven vel, Olaf Jensen, ønsker velkommen.

Det var 15 medlemmer som møtte til årsmøtet, inkl. styret.

Valg av møteleder og referent

Olaf Jensen ble valgt til møteleder og Ragnfrid C. Sivertsen til referent

1 Styrets beretning

Det har vært en økning i antall medlemmer og pr 31.12.2018 er det 60 stk som står på medlemslisten. Veldig kjekt!

Hjemmesiden vår blir forsøkt holdt oppdatert. Til vanlig er det kun betalende medlemmer som har tilgang, men i forbindelse med vinterens rehabilitering av kaien. Har denne informasjonen blitt lagt ut slik at alle har hatt tilgang. Tilbakemeldingene fra fremmøtte medlemmer er veldig positive.

Styret har blitt innkalt 3 ganger siden forrige årsmøte. Noen representanter fra styret har også deltatt på møter i regi av Sandnes hytteeierforening(SHF). Det er også gjennomført dugnad og sommerfest

Dugnaden 14. april 2018 ble utført med god innsats av de fremmøte. Det var vasking av kaihus; både innvendig og utvendig, rydding langs veien ved badeplassen på nordsiden samt i Kuvika. Det er en viktig innsats vi gjør så vi fortsetter med den årlige dugnaden. Tilbakemeldingene fra Jæren friluftsråd er positive, de legger merke til den innsatsen som blir gjort.

Sommerfesten ble avholdt 16.06.18, i hagen til Laugaland. Det var godt fremmøte med ca 40 stk. Takker familien Laugaland for velvilligheten.

Sandnes kommunes strategiplan; SHF har fremmet forslag om økt hyttestørrelse, kommunen og fylkeskommunen er positive til forslaget. Kommunen stiller krav om offentlig godkjent vann- og avløp(VA) dersom økt hyttestørrelse. Det er foreløpig ingen avgjørelse i saken.

Kaien/kaihuset Det har skjedd mye på kort tid. Kaien har fått nytt dekke og er blitt forhøyet med ca 20cm. Det er og støpt en plattform foran lyktestolpen for å lette heising/firing av signalblåsen. Sokkelen som kaihuset tidligere stod på er erstattet med ny og kaihuset vil bli satt tilbake på samme plass som før. Noen nødvendig utbedringer; noe ny kledning, hj. bord og maling, vil det bli på kaihuset i etterkant.

Uskekalven Vel har mottatt forespørsel fra Uskasluppen Vel ang. støtte til allerede utbedret sti mot Usken. Styret mener vi bør gi støtte til nye prosjekter, men ikke være med å dekke allerede utført arbeid.

Plakett på bautaen, som står vis à vis gnr 318 bnr 96. Det er fremmet forslag om informasjon angående bautaens historie. Olaf Jensen, leder, har forslag til tekst som kan stå på. Han har og vært i kontakt med firma angående type plakett og pris.

Henvendelser angående «forurenset vann som renner inn på eiendommen», dette ble behandlet av styret i 2017, uten at vi fant noen løsning på problemet for vedkommende.

Årsmøtet i SHF 2017; to representanter fra styret har deltatt på årsmøtet.

Bryggeanlegget v/Vadholmen – arbeids gruppe er fortsatt aktiv og består av; Maiken Busker Larsen, Svein Egil Wersland, Arild Fjogstad og Stein A. Tonning. Det er usikkerhet hvordan behovet for mer bryggeplass kan løses, men forslag er sendt inn til Sandnes kommune. Gruppen har vært i kontakt med Uskeluppen Vel med spørsmål om å utvide eksisterende brygge, men det var liten interesse for dette.  Regnskap for 2017; Det står litt i overkant av 9000,- på konto pr. 31.12.17

2 Revidert regnskap

Regnskap – revisors gjennomgang og kommentarer: ”regnskap for 2018 med bilag er gjennomgått og funnet i orden”. Revisor Harald Thornes

 

 

3 Fastsettelse av kontingent for neste regnskapsår

Det er enighet om fortsatt 300,- i medlemskontigent. Av disse vil 150,- gå til SHF, dermed er hver enkelt av oss medlem i SHF.  

4 Forslag

Styret foreslår at vi ser positivt på nye henvendelser angående bidrag til bedring av sti mot Usken. Beløpet vil variere(mellom 5-10 000) alt etter hva som skal gjøres.

Bauta – oppgradere skrift og få til en inf. plakett om dens historie. Sigmund Usken vil rense og evt. markere skriften med maling. Velforeningen v/Olaf Jensen har forslag til tekst på plakett

 ”Reist i 1946 av oppsitterne som bygget veien.

Til minne om byggingen, ledet av Johannes Lea”.

Merking av turstier; det er ønske om bedre merking og evt. skoging av turstier. Dette må i tilfelle avklares med grunneiere.

Fellestur(er) Det kom opp forslag om fellestur i løpet av våren/sommeren. Det vil bli annonsert via hjemmeside eller plakat. 

5 Valg

1 styremedlem og kasserer var på valg.

Håvard Frafjord tar gjenvalg som styremedlem, mens Torunn Størksen erstatter Arild Fjogstad som kasserer. Styret takker A. Fjogstad for innsatsen han har gjort.

T o representanter fra medlemmene må signere møteprotokollen, disse er:

Helge Jensen f.               

og

Sven Arve Stangeland f.

Signert referat vil bli sendt til Brønnøysund registeret

6 Eventuelt(ikke årsmøtesaker)

Økning i medlemsantallet.

Mail om innbetaling av kontingent vil bli sendt ut i mars/april. Styret ser svært gjerne at dere fører opp adressen til hytten, på innbetalingen. Dette for å lette arbeidet for kasserer. Da er det enkelt å vite hvilken hytte det er betalt for.  

 Uskekalven Vel oppfordrer medlemmene til å få nr. på hyttene, dette har betydning ved kontakt med AMK og for å lette arbeidet til kasserer i forbindelse med innbetaling av kontingent.

Dugnad: det vil bli holdt dugnad lørdag 13.04.19 kl. 14 – 16, plakat vil bli hengt opp.

Sommerfest: vil også i år bli holdt i hagen til Laugaland. Sett av lørdag 8.6.19 kl. 15-18. Plakat vil bli hengt opp.

Hva bør Uskekalven vel arbeide videre med?

-utbedre stiene, spes på Usken. Merke allerede eksisterende stier – det stilles spørsmål om lovligheten av å lage sti på annen manns eiendom.

-fellestur og dugnad for å merke opp allerede merkede stier/ruter.

-infoplakat evt. en benk v/hustuftene på øst siden av Usken

-bilde/kart- laminert, over Uskakalven/Usken markert med navn på kjente steder/viker, henges opp i kaihuset.

 

Ragnfrid C. Sivertsen, referent

Ekstra informasjon